SPECIFICKÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁVAZNÉ PRO UZAVÍRÁNÍ OBJEDNÁVEK
DLE CENÍKŮ UVEDENÝCH NA TOMTO WEBU PARTNERSKÉHO PROGRAMU

Tento dodatek všeobecných obchodních podmínek firmy Studio 2P s.r.o. upravuje podmínky za kterých jsou platné velkoobchodní ceny uvedené v rámci webových stránek "Profi Print Project" (dále jen tohoto webu), provozovaných firmou Studio 2P s.r.o. a dále určují pravidla týkající se udělování dalších bonusů pro účastníky partneského programu "Studio 2P -Profi Print Project.

 

 

1. Minimální cena zakázky a vymezení termínu jedna zakázka

 1. Jednou zakázkou se rozumí všechny produkty uvedené na jedné faktuře. Pro uvedení na jedné faktuře nemusí být produkty objedná v rámci jedné objednávky, časové rozmezí pro zařazení objednávek do rámce jedné zakázky však nesmí přesáhnout 3 pracovní dny mezi potvrzením první až poslední z těchto objednávek.
 2. Minimální cena objednávky se stanovuje na 1000 (dvatisícekorunčeských) bez DPH. Pokud nebude celková hodnota ceny zakázky dosahovat tohoto minimálního limitu, bude do faktury připočten poplatek ve výši právě rozdílu mezi skutečnou cenou zakázky a hodnotou minimální ceny jedné zakázky určenou v bodě B).

 

2. Další slevy závislé na dosaženém obratu za období a jejich aplikace

 1. Odběratel může dosáhnout dalšího zvýhodnění ve formě procentuální slevy na fakturaci, pokud dosáhne celkového čtvrtletního obratu fakturace bez DPH ve výši, kterou definuje bod 3. tohoto dodatku.
 2. Tato procentní sleva z fakturace je aplikována až na konečnou částku bez DPH uvedenou na faktuře, tudíž nemá vliv na minimální hodnotu ceny zakázky.
 3. Tento získaný bonus náleží odběrateli po dobu následujících  90 dnů od jeho udělení.
 4. Pokud odběratel dosáhne ve třech posobě jdoucích čtvrtletích libovolné bonusové úrovně,
  automaticky mu bude udělena stálá sleva rovnající se hodnotě nejnižšího uděleného bonusu za dobu těchto tří uplynulých čtvrtletí.

 

3. definice hodnoty bonusové slevy dle obratu za období kalendářního čtvrtletí

 1. Obrat v minimální výši    60 000 Kč bez DPH - sleva ve výši   5%
 2. Obrat v minimální výši  140 000 Kč bez DPH - sleva ve výši 10%
 3. Obrat v minimální výši  320 000 Kč bez DPH - sleva ve výši 15%

 

4. Platnost tohoto dodatku všeobecných obchodních podmínek

 1. Tento dodatek je platný od data vyhlášení a plně nahrazuje předchozí znění.
 2. Jestliže se jedna nebo více částí tohoto dodatku stane z jakýchkoliv důvodů právně neúčinnou, netýká se to částí zbývajících.
 3. Studio 2P s.r.o. si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem.
 4. Studio 2P s.r.o. si vyhrazuje v jednotlivých obchodních případech právo na individuální úpravu těchto obchodních podmínek, vždy však po předchozí dohodě s kupujícím.

 

 

 

ZVEŘEJNĚNO dne 1.1.2016

Copyright © 2015- Petr Paťha - Studio 2P s.r.o.